Fitness centrum » Krabičková dieta » E-shop s jídlem Restaurace » OBĚDY CTPARK »
   +420 777 011 279
info@peperozvoz.cz
Registrace Přihlášení Nabídka jídel Jak vaříme Velikost porce Platba a doprava

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou platné od 01. 07. 2019 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.peperozvoz.cz provozovaný společností PEPE FOOD & GYM s. r. o., se sídlem Pod Kopcem 207, 691 64 Nosislav, IČ: 05653894, DIČ CZ05653894 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 97167.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti PEPE FOOD & GYM s. r. o., se sídlem Pod Kopcem 207, 691 64 Nosislav, IČ: 05653894, DIČ CZ05653894 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 97167 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.peperozvoz.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Přístup a uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávky (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující vytvářet objednávky též bez registrace přímo z webového rozhraní.

2.2 Při registraci na webové stránce a při vytvoření objednávky je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při vytvoření objednávky jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti plynoucí z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „přidá“ kupující do objednávky ve webovém rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.6 Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8 Objednávku může kupující zadat také e-mailem na e-mailové adrese: info@peperozvoz.cz, telefonicky na telefonním čísle +420 777 011 279, osobně či jinou vhodnou formou za podmínek prezentovaných na webovém rozhraní.

3.9 Objednávku zboží je nutné uskutečnit nejméně 2 pracovní dny přede dnem, který má být zboží dodáno a to do 14 hodin.

3.10 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti při převzetí zboží v provozovně Škrobárenská 1, 617 Brno či jiném odběrném místě dostupném na webovém rozhraní nebo při převzetí zboží u řidiče

- bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 115-3860290267/0100 vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“)

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 1 dne od uzavření kupní smlouvy.

4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Zboží

5.1 Prodávající se zavazuje vyrobit zboží dle objednávky kupujícího, zboží kupujícímu dopravit na místo určené kupujícím, nebo připravit k vyzvednutí na smluveném odběrném místě.

5.2 Řidič předá zboží kupujícímu, osobě kupujícím určené nebo jiné smluvené osobě přítomné v místě určeném kupujícím jako místo dodávky zboží.

5.3 Kupující se zavazuje objednané zboží převzít v místě určení.

5.4 Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení zboží při předání třetím osobám.

5.5 Okamžikem odevzdání zboží kupujícímu přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

5.6 Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o aktuální nabídce zboží a cenách prostřednictvím jídelníčku uveřejněného na internetových stránkách prodávajícího www.peperozvoz.cz.

5.7 Prodávající se zavazuje vyrábět zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a dále se zavazuje informovat kupujícího o složení zboží v souladu s platnými právními předpisy a návodu na přípravu zboží. Tyto informace jsou dostupné na webovém rozhraní obchodu.

5.8 Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. Zboží musí být až do jeho konzumace udržováno v chladu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakost zboží, pokud po odevzdání zboží kupujícímu dojde k porušení skladovacích podmínek. Zboží musí být spotřebováno do dne uvedeného na štítku. Po otevření je nutné zboží ihned spotřebovat

5.9 Veškerá jídla, pokrmy, nápoje mohou obsahovat alergeny. Informace o obsahu alergenů v konkrétních pokrmech jsou dostupné na webovém rozhraní obchodu. Pro bližší informace ohledně alergenů obsažených v konkrétních jídlech, pokrmech mohou zákazníci kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese info@peperozvoz.cz. Tyto informace jsou zákazníkům k dispozici i v okamžiku doručení u příslušného kurýra.

6. Změna a storno objednávky

6.1 Kupující je povinen sdělit prodávajícímu změny objednávky, jako je zejména zrušení objednávky zboží ve lhůtě nejméně 3 pracovní dny přede dnem, na který má být zboží dodáno. Změnám, o kterých kupující informuje prodávajícího v kratší lhůtě než 3 pracovní dny nebude ze strany prodávajícího vyhověno. Zboží bude kupujícímu dodáno a kupující je povinen uhradit prodávajícímu cenu za zboží v plné výši.

6.2 Změnu objednávky zboží či zrušení objednávky zboží je možno provést v pracovní dny prostřednictvím e-mailu info@peperozvoz.cz, nebo na telefonním čísle +420 777 011 279.

7. Práva z vadného plnění

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Kupující má právo uplatnit práva z vadného plnění v adrese prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu: info@peperozvoz.cz, +420 777 011 279 s ohledem na charakter zakoupeného zboží – zuživatelné zboží (jídlo a nápoje), které podléhající rychlé zkáze.

7.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9. Ochrana osobních údaků

9.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího či telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 07. 2019.

Vaše objednávka

Zatím jste nepřidali žádné jídlo :-(
Rozvážíme po Brně každý den.
Objednejte si skvělé snídaně, které vás nastartují do nového dne. Výborné obědy, svačiny i večeře.
Onload